arrow ПЕДАГОГ arrow ПЕДАГОГ arrow ДОКУМЕНТА
spacer
 
БРОЈ ПОСЕТИЛАЦА:
Посетилац се броји само
једном дневно:
ДОКУМЕНТА Prilagodi u format za štampanje 

GODIŠNJI PROGRAM RADA ŠKOLE  (član 81)

 

-Vreme, mesto, način i nosioci ostvarivanja programa obrazovanja i vaspitanja

- Usklađen sa Razvojnim planom škole i izveštajem o samovrednovanju

 

STRUKTURA

 

I           POLAZNE OSNOVE

II          MATERIJALNO-TEHNIČKI I PROSTORNI USLOVI RADA

III          USLOVI SREDINE U KOJOJ ŠKOLA RADI

IV        ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE

Brojno stanje učenika, odeljenja, grupa, smena...

Mesto stanovanja

Obrazovni nivo roditelja

Deficijentnost porodice

Dinamika toka školske godine, klasifikacioni periodi

Godišnji fond redovne, izborne, fakultativne nastave

Ritam radnog dana škole i raspored časova

Podela odeljenja na nastavnike

Školski kalendar

Dinamika ostvarivanja predškolskog pripremnog

Obrazovanje i vaspitanje učenika ometenih u razvoju

Vanredno školovanje

Ogledi u školi

Proširena delatnost

V         PLANOVI I PROGRAMI STRUČNIH ORGANA I STRUČNIH SARADNIKA

            -    Nastavničko veće

            -    Odeljenjska veća

            -    Stručna veća iz oblasti predmeta

            -    Stručni aktivi ( za razvojno planiranja i za razvoj školskog programa)

            -    Odeljenjske zajednice i odeljenjske starešine

            -    Stručni saradnici

VI        PLANOVI I PROGRAMI RUKOVODEĆIH ORGANA, ORGANA UPRAVLJANJA I  DRUGIH ORGANA U ŠKOLI

Školski odbor

Direktor škole (pomoćnik)

Sekretar

Savet roditelja

Učenički parlament

VII        INDIVIDUALNI PLANOVI I PROGRAMI NASTAVNIKA (sedmi i osmi razred) – da li ove godine samo osmi ???

Redovna

Dodatna

Dopunska

Izborna

Fakultativna

VIII       PLANOVI I PROGRAMI VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI

Slobodne aktivnosti

Učeničke organizacije

Hor, orkestar

Nastava u prirodi

Ekskurzije

Letovanja, zimovanja

Logorovanja, kampovanja

Učeničke zadruge

IX        POSEBNI PLANOVI I PROGRAMI VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA

Program unapređivanja vaspitno-obrazovnog rada

Korektivni rad sa učenicima

Profesionalna orijentacija

Zdravstvena prevencija

Prevencija maloletničke delinkvencije

Edukativni i obrazovni programi za razvoj, mir i toleranciju (preventivni psihosocijalni programi)

Ekološki programi

Primena Konvencije o pravima deteta

X         PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH

XI        PROGRAM SARADNJE SA DRUŠTVENOM SREDINOM

Saradnja sa roditeljima

Saradnja sa organizacijama i institucijama u okruženju škole

XII        PROGRAM ŠKOLSKOG MARKETINGA

Interni marketing

Eksterni marketing

XIII       PRAĆENJE OSTVARIVANJA I EVALUACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA (Priručnik za samovradnovanje i Razvojni plan škole) 


 SADRŽAJ ŠKOLSKOG PROGRAMA  ( Zakon , čl. 73  )

1) Naziv, vrstu i trajanje školskog programa

NAZIV – ime nastavnog predmeta

VRSTA – zazred na koji se plan i program odnose

TRAJANJE  školska godina za koju je izrađen

2) Svrha, ciljevi i zadaci školskog programa

    ( Sadržani su u Prosvetnom glasniku  )

3) Obavezne i izborne nastavne predmete i njohove  obavezne

    i slobodne sadržaje ( Sadržani u Prosvetnom glasniku )

4) Fakultativne nastavne predmete i njihove sadržaje

     Škola sama izrađuje i po tome je prepoznatljiva

5) Trajanje i osnovne oblike izvođenja programa  

6) Fond časova za svaki razred       ( Sadržani su u Prosvetnom glasniku )

7) Fond časova za svaki predmet    ( Sadržani su u Prosvetnom glasniku )

8) Način i postupak ostvarivawa propisanih nastavnih planova i programa

    ( Sadržani su u Prosvetnom glasniku )

9) Vrste aktivnosti u obrazovno – vaspitnom radu

10) Programske sadrzaje i aktivnosti kojima se ostvaruje Fakultativni deo školskog programa

 Globalni plan i program ( na osnovu Priručnika za samovrednovanje) treba da sadrži         ( kriterijumi za procenu )

NAZIV -  ime nastavnog predmeta

VRASTA  razred na koji se plan i program odnose

TRAJANJE – školska godina za koju je izrađen

NOSIOCI REALIZACIJE – predavač i odeljenje i kojima se realizuje nastavni predmet

NASTAVNA OBLAST ( PODRUČJE )- da li je naglašena ( u skladu sa Prosvetnim glasnikom )

TEME – izdvojene i usaglašene sa predviđenim iz Prosvetnog glasnika i broj časoba predviđen za nastavnu temu, kao i redni broj teme

VREME REALIZACIJE  - vremenska odrednica realizacije

TIP ČASA ( OBRADA,UTVRĐIVANJE, PONAVLJANJE, SISTEMATIZACIJA )

-         određen u skladu sa nastavnim temama

FOND/UKUPAN FOND ČASOVA – sa predviđenim brojem prema temama i tipovima časa

  Operativni plan i program ( na osnovu Priručnika za samovrednovanje) treba da sadrži       ( kriterijumi za procenu )

OBLAST RADA ( PODRUČJE) – naglašeno u skladu sa Prosvetnim glasnikom

REDNI BROJ I NASTAVNA JEDINICA – redni broj nastavne jedinice i jasno formulisana nastavna jedinica

CILJ I ZADACI – Istaknuti ciljevi i zadaci u skladu sa Prosvetnim glasnikom

SADRŽAJ  - navedeni sadržaji rada po nastavnim jedinicama ili temama

NASTAVNA SREDSTVA sredstva koja se koriste u realizaciji datog časa

OBLIK RADA  oblici rada koji će biti zastupljeni

METODE RADA  - navedene predviđene metode za rad

AKTIVNOSTI UČENIKA  - navedene aktivnosti učenika

AKTIVNOSTI NASTAVNIKA – navedene aktivnosti nastavnika u skladu sa Prosvetnim glasnikom

KORELACIJA – sa drugim nastavnim predmetima, temama

TIP ČASA ( obrada, vežbanje... ) – naglašen tip časa

VREME REALIZACIJE  - vremenska odrednica realizacije svake nastavne jedinice

EVALUACIJA  - navedene tehnike za procenu uspešnosti, usvojenosti... nastavnog gradiv